slide image
slide image
КАФЕДРРА ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
slide image
КАФЕДРРА ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
slide image

Найближчі навчальні курси

0 8 Вересня
Слідуючи:
Теоретичні основи& Економічна діяльність& Світове господарство& Рибінспекція oLearn Mre

ІСТОРІЯ

  • Відповідно до концепції розвитку Одеського державного екологічного університету за 2003-2007 pp., для вдосконалення навчального процесу та рівня фахової підготовки студентів, 6 лютого 2006 р. було прийнято рішення про структурну реорганізацію ОДЕКУ. Згідно з наказом ректора ОДЕКУ на базі екологічного факультету та факультетів комп'ютерних наук і менеджменту створено три факультети – природоохоронний факультет, еколого-економічний факультет та факультет комп'ютерних технологій. 
  • У 2006 р. було відкрито нову спеціальність за напрямком 090201 "Водні біоресурси" при кафедрі "Гідроекологія та водні дослідження". А вже у 2008 р. створено самостійну кафедру "Водні біоресурси та аквакультура". Ця кафедра веде підготовку студентів із присвоєнням кваліфікацій бакалавр, спеціаліст і магістр рибного господарства. У процесі навчання студенти вивчають цікаві й важливі дисципліни та здобувають одну з наступних спеціалізацій:
  • 1.    Рибоохорона;
  • 2.    Раціональне використання живих водних ресурсів;
  • 3.    Аквакультура;
  • 4.    Менеджмент підприємств рибного господарства;
  • 5.    Декоративне (акваріумне) рибництво
  • На факультеті готують висококваліфікованих фахівців для рибогосподарської галузі, що є найважливішою складовою комплексу національної безпеки по охороні водних біоресурсів.
  • Співробітниками кафедри проведена велика робота з обладнання лабораторії акваріумістики, придбані акваріуми, мікрокомпресори для подачі повітря, прилади для підігріву води, годівниці, термометри, різні види водної рослинності, акваріумні рибки та ін. Також проводиться робота з виготовлення й відновлення наочного приладдя, стендів, препаратів для науково-навчальної лабораторії та навчальних аудиторій.

Основною метою кафедри є   забезпечення якісного навчання студентів, підготовка бакалаврів і магістрів відповідно до державних освітніх стандартів і запитами виробництва за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

Основними функціями кафедри є:

проведення наукових і проектних робіт, що відповідають профілю кафедри, науково-дослідних робіт в області теорії і методики вищої освіти;
залучення до науково-дослідницької роботи студентів та аспірантів;
здійснення в установленому порядку співпраці з кафедрами вітчизняних і зарубіжних ВНЗ з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної         роботи, а також із зарубіжними науково-дослідними та іншими організаціями за профілем кафедри

НАУКОВА РОБОТА Співробітники кафедри виконують наукові дослідження згідно кафедральної теми: "Гідроекосистема естуарію ріки Дністер: ресурси, ресурсозберігаючі технології природокористування". Тема науково-дослідної роботи включає в себе: 1 контроль якості води методами біотестування; 2 розвиток рибництва на водоймах різного типу; 3 оцінку розміру збитків нанесеного рибним запасам антропогенним впливом; 4 оцінку рибогосподарського потенціалу водойм і його реалізацію методами аквакультури; 5 вивчення впливу на гідробіонтів та водне середовище різних екологічних факторів. На кафедрі виконуються наукові дослідження, ведеться підготовка докторських та кандидатських дисертацій, робіт магістрантів і аспірантів. Наукова робота співробітників відображена у статях, доповідях на конференціях. Студентська наукова робота проводиться згідно плану. Наукова робота студентів включає в себе і проходження навчальної та виробничої практики, на якій студенти самостійно збирають матеріал використовуючи його для написання курсових та дипломних робіт. Студенти всіх курсів приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах.
ВИХОВНА РОБОТА Метою виховної роботи є формування у студентів громадянської позиції, розвиток патріотичних почуттів, культурний і моральний ріст, а також, підготовка висококласних і різнобічно розвинених фахівців за допомогою розвитку творчих здібностей студентів. Наші студенти займають активні позиції в членстві студентської профспілки, студентської ради, редколегії й інших організацій, є редакторами й журналістами студентської газети. Значну роль у культурно-моральному й естетичному вихованні відіграють відвідування студентами історико-краєзнавчого, літературного музеїв, театрів з метою культурного збагачення й розширення кругозору студентів. Виховання студентів цілеспрямовано ведеться на базі фундаментальних духовно-моральних цінностей і спирається на проведення традиційних вузівських і факультетських заходів, серед яких є щорічні поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної Війни.
МЕТОДИЧНА РОБОТА За роки існування кафедри «Водні біоресурси та аквакультура» викладачами опубліковані навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт. Кафедра має власну бібліотеку, яка постійно поновлюється підручниками, навчальними посібниками, науковими книгами і журналами. Придбано 40 відеофільмів за окремими розділами дисциплін, які широко використовуються в навчальному процесі. Тому студенти й викладачі завжди мають можливість своєчасно ознайомитися із новітньою літературою. На кафедрі створені спеціалізовані аудиторії, які оснащені інформаційними стендами з різних дисциплін.

Доступні курси

ГОДІВЛЯ РИБ

Навчальна обов’язкова дисципліна «Годівля риб» відноситься до природничо-наукового циклу рівня вищої освіти бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Водні біоресурси та  аквакультура» шифр 207

Сукупність теоретичних і практичних знань по нормуванню годівлі риб, принципах складання раціонів, що базуються на знаннях біології об’єктів культивування і, в першу чергу, їх живленні, а також вивчення хімічного складу кормів та використання їх у годівлі риб − все це  і визначає рівень фахової підготовки майбутніх спеціалістів за спеціальністю 207 “ Водні біоресурси та аквакультура ”. 

Задача дисципліни “Годівля риб” − сформувати у студентів знання про живлення риб, якість кормів, їх засвоєння, визначення добових норм годівлі, потреб риб у кормах на весь період  їх культивування до отримання товарної продукції.


Курс

Осетрівництво та лососевництво

Навчальна дисципліна «Лососевництво та осетрівництво» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси  та аквакультура», рівень підготовки – магістр.

Метою курсу «Лососевництво та осетрівництво» є вивчення особливостей розвитку та відтворення у природних та штучних умовах осетрових та лососевих риб.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 120 години, в тому числі: лекцій – 30 годин, лабораторних – 15 годин, самостійних –75  години.

Після закінчення курсу студенти повинні знати:

·      Таксономію, біологію та поширення осетрових риб Азово-Чорноморського басейнів

·      Особливості проектування підприємств з відтворення осетрових риб

·      Промислове відтворення осетрових риб на основі управління сезонністю розмноження

·      Роботу з виробниками

·      Формування ремонтно-маточних стад

·      Культивування живих кормів

·      Санітарно-профілактичні заходи

Студенти, що освоїли курс, повинні вміти:

·      Здійснювати вилов і транспортування диких виробників

·      Отримувати зрілі статеві продукти, здійснювати запліднення та інкубацію ікри

·      Вирощувати личинок та молодь

·      Здійсеювати еколого-морфологічне та етолого-фізіологічне експрес-оцінювання життєстійкості личинок та молоді осетрових риб

·      Здійснювати випуск молоді у природні водойми

·      Здійснювати мічення

·      Здійснювати раннє прижиттєве визначення статі та стадій зрілості осетрових з використанням УЗД

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є іспит.

Дисципліна «Лососевництво та осетрівництво»  буде використана при підготовці магістерських робіт.


Курс

Теоретичні основи рибництва

Навчальна нормативна дисципліна «Теоретичні основи рибництва» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси», 8.09020101, рівень підготовки – магістр.

Метою курсу «Теоретичні основи рибництва» є вивчення системи теоретичного обґрунтування сучасних технологій ведення аквакультури і перспектив розвитку методів штучного відтворення гідробіонтів. Вивчення сучасних технологій штучного розведення гідробіонтів передбачає наявність у студентів базових знань по зоології, фізіології риб, біохімії гідробіонтів, гідробіології, цитології, генетиці і екології, та базується на знаннях, які були отримані студентами при вивченні таких дисциплін, як „Фізіологія риб”, „Рибництво у ріках та озерах”, „Ставове рибництво”, „Біологічні основи рибного господарства”.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 162 години, в тому числі: лекцій – 30 годин, лабораторних – 30 годин, самостійних – 102 години.

 

Після закінчення курсу студенти повинні знати:

-     біологічні, біохімічні та фізіологічні особливості гідробіонтів - основних об’єктів аквакультури, у порівняні із наземними тваринами;

-     теоретичне обґрунтування забезпечення життєдіяльності риб за умов штучного розмноження, розвитку, росту, живлення, поведінки, чисельності і продуктивності; фізіолого-біохімічні особливості їх природного і штучного відтворення

-     закономірності накопичення і перетворення речовини і енергії рибами в різні періоди життя;

-     теоретичне обґрунтування вимог до абіотичних та біологічних факторів водного середовища на різних етапах онтогенезу гідробіонтів;

-     сучасні напрямки розвитку технологій інтенсифікації рибництва.

Студенти, що освоїли курс, повинні вміти:

- використовувати закономірності впливу на риб екологічних факторів водного середовища;

- обґрунтувати необхідні складові елементи продуктивності кормових гідробіонтів і методів її формування щодо біологічних особливостей об`єктів рибництва,

- ефективно застосовувати в рибництві окремі теоретичні складові будови і пристосування до існування риб у воді.

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є іспит.


Курс

ОХОРОНА ГІДРОБІОРЕСУРСІВ

Дисципліна «Охорона гідробіоресурсів» базується на знаннях дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: загальної та спеціальної іхтіології, біології хордових, гідробіології, екології тощо. Отримані знання з дисципліни «Охорона гідробіоресурсів» будуть використані при подальшому вивченні дисциплін в рамках курсу підготовки бакалаврів: «Розведення риб», «Основи марикультури», «Рибництво в ріках, озерах і водосховищах», «Ставове рибництво» та ін.

Особлива увага приділяється вивченню основних законодавчих актів, які стосуються охорони рибних ресурсів, безхребетних та водоростей; встановлення закономірностей розповсюдження водних живих ресурсів з особливими режимами охорони; вивченню районів та строків міграцій риб та інших живих ресурсів, які занесені до Червоної Книги України; оволодінням знань щодо засобів та технології вилову рибних ресурсів, водоростей, ракоподібних та молюсків.Курс

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО РОЗВЕДЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ

Навчальна дисципліна «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», рівень вищої освіти – магістр. 

Метою вивчення дисципліни «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» є формування уяви студентами теоретичних і практичних знань з біологічних основ технологій відтворення та вирощування культивованих об’єктів рибництва у тепловодних та холодноводих ставкових рибницьких господарствах. Особлива увага приділяється вивченню біологічних характеристик та сучасних методів відтворення і вирощування основних об’єктів рибництва, технології розведення основних видів риб, технічним засобам і забезпеченню роботи розплідних комплексів, екологічним аспектам експлуатації рибних господарств різного типу і призначення.

Курс

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РИБНИЦТВА

Метою курсу «Економічна діяльність підприємств рибництва» є дати  студентам  цілісну  і логічно-послідовну системи знань щодо основ організації бізнесу підприємств рибницта та методики аналізу ефективної діяльності підприємств рибництва за умов ринкового механізму господарювання.

Предметом дисципліни є організація бізнесу підприємств рибництва та процеси, методики які спрямовані на ефективну діяльність рибницьких господарств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати, Ключові поняття системи організації бізнесу;  Методи і принципи організації бізнесу у рибництві; Основні нормативні акти, щодо організації бізнесу в Україні. Студент після вивчення дисципліни повинен вміти: Практично використовувати нормативну документацію щодо оцінки стану економічних умов для організації бізнесу. Самостійно складати бізнес-план рибогосподарських підприємств; Правильно користуватися методами державного регулювання підприємницької діяльності; Застосовувати закони функціонування ринку та поведінки споживачів і товаровиробників; Визначати економічну ефективність бізнесу.


Курс

ГІДРОБОТАНІКА

Метою курсу "Гідроботаніка" є формування у студентів уявлень про рівні організації будови вищих рослин, водоростей осмисленого сприйняття різноманіття рослинного світу і його значення для існування біосфери як глобальної екосистеми. 

Засвоївши матеріал курсу студенти повинні знати: принципи класифікації і систему вищих рослин; анатомо-морфологічні особливості основних таксонів рослин; роль рослин в трансформації речовини і енергії в біосфері; значення біологічного різноманіття в підтримці стабільності екосистем; напрямки практичного застосування отриманих знань.

Студенти повинні уміти: ідентифікувати основні таксони вищих рослин та водоростей; робити висновки щодо рівнів біологічної організації таксонів рослин та водоростей; адаптувати теоретичні знання до потреб практичної діяльності за напрямом „Водні біоресурси і аквакультура”.


Курс

ГІДРОБІОЛОГІЯ

Дисципліна «Гідробіологія» відноситься до професійно-практичного циклу освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «Водні біоресурси і аквакультура».

Метою вивчення дисципліни «Гідробіологія» є формування уяви про різноманіття водного населення та його функціонування в основних біотопах Світового океану та внутрішніх (континентальних) водойм. Особлива увага приділяється вивченню особливостей структурно-функціональної організації організмів та систем надорганізменного рівня – популяцій, гідробіоценозів, водних екосистем, їх мінливості та трансформації під впливом природних та антропогенних чинників. В дисципліні також викладаються методи досліджень різноманіття та кількісних показників структурно-функціональних властивостей угруповань гідробіонтів і методи оцінки якості водного середовища на їх основі.

У результаті вивчення курсу гідробіології студенти повинні знати про водне середовище та її населення, про вплив абіотичних і біотичних факторів на гідробіонти, життєві форми пелагіалі та бенталі, структурно-функціональні характеристики водних екосистем. На базі теоретичних знань студенти опановують методи контролю якості водного середовища, природної кормової бази водойм, шляхи і методи впливу на екосистеми з метою поліпшення їх біологічного стану та збільшення кількості біологічної сировини у водоймах.

Перелік базових знань та вмінь, що безпосередньо входять до галузевого стандарту вищої освіти та якими мають володіти студенти після вивчення дисципліни.

Використовуючи спеціальну і довідкову літературу, цитологічні дані, результати сканування і карти хромосом, закони факторіальної, біохімічної та молекулярної  генетики риб, прилади і лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку, генетичні та популяційні методи розрахунків фахівець з водних біоресурсів та аквакультури повинен уміти:

-       Дати оцінку місцю гідробіології в системі біологічних наук, її ролі у господарстві

-       Застосовувати методи гідробіологічних досліджень

-       Оцінити вплив факторів зовнішнього середовища на життя ідробіонтів

-        Визначати основні фізико-хімічні властивості води та донних накопичень і їх значення у житті водних організмів.

-       Оцінити умови існування організмів в товщі води, розподіл гідробіонтів в залежності від структури та динаміки водних мас та пристосування організмів для існування в товщі води

-       Оцінити особливості існування в нейстоні, нектоні.Пристосування гідробіонтів до активного плавання в товщі води.

-       Визначати основні зони бенталі в морських та прісних водах та оцінювати життєві форми населення бенталі

-       Визначати вплив факторів зовнішнього середовища на населення бенталі.Курс

АКВАКУЛЬТУРА ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ

Дисципліна «Аквакультура природних водойм» відноситься до професійно-практичного циклу ВО рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Вивчення цієї дисципліни дає змогу майбутнім фахівцям оволодіти знаннями що до технологічних вимог які ставляться до рибогосподарського використання природних водойм, а саме річок, озер та водосховищ, оволодіти методами спрямованого формування іхтіофауни, біотехніки вирощування риби в цих водоймах.

В результаті вивчення дисципліни « Аквакультура природних водойм» студенти повинні знати:

- методи інтенсифікації рибництва;

- технологію годівлі риб;

- технологію штучного відтворення різних видів риби;

- оптимальні умови для природного і штучного відтворення рибних запасів, збереження біорізноманіття, розширення ареалів риб шляхом їх інтродукції та акліматизації.

Після вивчення дисципліни , студенти повинні вміти: 

- оцінювати придатність водойм для використання в рибогосподарських цілях;

- характеризувати об’єкти рибництва та особливості вирощування риби;

- володіти методами спрямованого формування іхтіофауни шляхом інтродукції та акліматизації промислово-цінних видів риб;

- володіти біотехнікою вирощування туводної риби;

 - володіти технологіями вирощування риби у ріках, малих озерах та водосховищах;

- здійснювати наукове обґрунтування створення спеціальних товарних рибних господарств і режиму їх експлуатації.

Курс

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Навчальна дисципліна «Біологічні основи рибного господарства» відноситься до природничо-наукового циклу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «Водні біоресурси і аквакультура» .

 «Біологічні основи рибного господарства» являють собою фундаментальну біологічну дисципліну яка базується на знаннях отриманих у процесі вивчення з гідробіології, фізіології риб, годівлі, генетики риб, загальної іхтіології, біохімії та інших, що дійсно пов’язані з рибництвом.

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами цілісної системи знань з основних питань біології ведення рибогосподарської діяльності .


Курс

Генетика риб

Дисципліна « Генетика риб» передбачає формування уяви про спадковість та мінливість, та каріологію риб. Приділяється увага вивченню матеріальних основ спадковості, закономірностей еволюції хромосомного апарата і механізмам спадковості якісних і кількісних ознак у промислових риб. Вивчаються універсальні закони спадковості і мінливості справедливі для всіх організмів, методи генетики, що застосовуються до біологічних досліджень в біохімічній генетиці риб і аналізуються шляхи використання цих матеріалів в ембріологічних, популяційних, еволюційних і селекційних дослідженнях. Особлива увага приділяється індукованому гіногенезу, гібридогенезу, та його використанню в генетиці риб, гібридологічному аналізу та типам схрещування. Вивчаються цитологічні та молекулярні основи спадковості, хромосомна теорія спадковості, модифікаційна та мутаційна мінливість, генетика популяцій, біометричні методи досліджень, генетичні механізми формування статі, цитологічні основи законів Менделя, успадковування якісних морфологічних ознак у риб.

 


Курс

Рибінспекція

Мета та завдання навчальної дисципліни «РИБІНСПЕКЦІЯ»

Навчальна вибіркова дисципліна «Рибінспекція» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки дисциплін для спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».

Дисципліна «Рибінспекція» вивчає питання законодавчої бази галузі рибництва, організації виробництва на законних засадах та контролю ведення галузі. При вивченні курсу  розглядаються питання сучасного рибогосподарського та природоохоронного законодавства, відповідні нормативні документи, що регламентують ведення рибного господарства в Україні.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 180 годин, в тому числі: лекцій – 30 годин, практичних – 30 годин, самостійних – 120 годин.

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

–      Що таке рибогосподарське та рибоохоронне законодавство;

–      Якими нормативними документами воно регламентується;

–      Значення законодавчої бази у галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів;

–      Які державні органи влади регламентують та контролюють роботу галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів в Україні.

 Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

–        Дати характеристику рибогосподарському та рибоохоронному законодавству;

–        Визначити роль і значення нормативної бази в Світовому та державному виробництві продукції аквакультури;

–      Використовувати нормативну базу при інспекції галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів в Україні.

Вивчення дисципліни «Рибінспекція»  базується на знаннях одержаних студентами при опануванні наступними дисциплінами навчального плану – «Екологічне інспектування», «Правові аспекти екологічного аудиту», «Методи та засоби екологічного контролю», «Економічна відповідальність за екологічні правопорушення», та ін.

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є залік.

Дисципліна «Рибінспекція» буде використана при підготовці дипломних проектів.


Курс