slide image

Discover your potential then Exceed it

Grapes

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Corn

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Sugar Beet

Learn More


The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

ОХОРОНА ГІДРОБІОРЕСУРСІВ

Дисципліна «Охорона гідробіоресурсів» базується на знаннях дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: загальної та спеціальної іхтіології, біології хордових, гідробіології, екології тощо. Отримані знання з дисципліни «Охорона гідробіоресурсів» будуть використані при подальшому вивченні дисциплін в рамках курсу підготовки бакалаврів: «Розведення риб», «Основи марикультури», «Рибництво в ріках, озерах і водосховищах», «Ставове рибництво» та ін.

Особлива увага приділяється вивченню основних законодавчих актів, які стосуються охорони рибних ресурсів, безхребетних та водоростей; встановлення закономірностей розповсюдження водних живих ресурсів з особливими режимами охорони; вивченню районів та строків міграцій риб та інших живих ресурсів, які занесені до Червоної Книги України; оволодінням знань щодо засобів та технології вилову рибних ресурсів, водоростей, ракоподібних та молюсків.Курс

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО РОЗВЕДЕННЯ ГІДРОБІОНТІВ

Навчальна дисципліна «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», рівень вищої освіти – магістр. 

Метою вивчення дисципліни «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» є формування уяви студентами теоретичних і практичних знань з біологічних основ технологій відтворення та вирощування культивованих об’єктів рибництва у тепловодних та холодноводих ставкових рибницьких господарствах. Особлива увага приділяється вивченню біологічних характеристик та сучасних методів відтворення і вирощування основних об’єктів рибництва, технології розведення основних видів риб, технічним засобам і забезпеченню роботи розплідних комплексів, екологічним аспектам експлуатації рибних господарств різного типу і призначення.

Курс

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РИБНИЦТВА

Метою курсу «Економічна діяльність підприємств рибництва» є дати  студентам  цілісну  і логічно-послідовну системи знань щодо основ організації бізнесу підприємств рибницта та методики аналізу ефективної діяльності підприємств рибництва за умов ринкового механізму господарювання.

Предметом дисципліни є організація бізнесу підприємств рибництва та процеси, методики які спрямовані на ефективну діяльність рибницьких господарств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати, Ключові поняття системи організації бізнесу;  Методи і принципи організації бізнесу у рибництві; Основні нормативні акти, щодо організації бізнесу в Україні. Студент після вивчення дисципліни повинен вміти: Практично використовувати нормативну документацію щодо оцінки стану економічних умов для організації бізнесу. Самостійно складати бізнес-план рибогосподарських підприємств; Правильно користуватися методами державного регулювання підприємницької діяльності; Застосовувати закони функціонування ринку та поведінки споживачів і товаровиробників; Визначати економічну ефективність бізнесу.


Курс

ГІДРОБОТАНІКА

Метою курсу "Гідроботаніка" є формування у студентів уявлень про рівні організації будови вищих рослин, водоростей осмисленого сприйняття різноманіття рослинного світу і його значення для існування біосфери як глобальної екосистеми. 

Засвоївши матеріал курсу студенти повинні знати: принципи класифікації і систему вищих рослин; анатомо-морфологічні особливості основних таксонів рослин; роль рослин в трансформації речовини і енергії в біосфері; значення біологічного різноманіття в підтримці стабільності екосистем; напрямки практичного застосування отриманих знань.

Студенти повинні уміти: ідентифікувати основні таксони вищих рослин та водоростей; робити висновки щодо рівнів біологічної організації таксонів рослин та водоростей; адаптувати теоретичні знання до потреб практичної діяльності за напрямом „Водні біоресурси і аквакультура”.


Курс

ГІДРОБІОЛОГІЯ

Дисципліна «Гідробіологія» відноситься до професійно-практичного циклу освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «Водні біоресурси і аквакультура».

Метою вивчення дисципліни «Гідробіологія» є формування уяви про різноманіття водного населення та його функціонування в основних біотопах Світового океану та внутрішніх (континентальних) водойм. Особлива увага приділяється вивченню особливостей структурно-функціональної організації організмів та систем надорганізменного рівня – популяцій, гідробіоценозів, водних екосистем, їх мінливості та трансформації під впливом природних та антропогенних чинників. В дисципліні також викладаються методи досліджень різноманіття та кількісних показників структурно-функціональних властивостей угруповань гідробіонтів і методи оцінки якості водного середовища на їх основі.

У результаті вивчення курсу гідробіології студенти повинні знати про водне середовище та її населення, про вплив абіотичних і біотичних факторів на гідробіонти, життєві форми пелагіалі та бенталі, структурно-функціональні характеристики водних екосистем. На базі теоретичних знань студенти опановують методи контролю якості водного середовища, природної кормової бази водойм, шляхи і методи впливу на екосистеми з метою поліпшення їх біологічного стану та збільшення кількості біологічної сировини у водоймах.

Перелік базових знань та вмінь, що безпосередньо входять до галузевого стандарту вищої освіти та якими мають володіти студенти після вивчення дисципліни.

Використовуючи спеціальну і довідкову літературу, цитологічні дані, результати сканування і карти хромосом, закони факторіальної, біохімічної та молекулярної  генетики риб, прилади і лабораторне обладнання, комп’ютерну техніку, генетичні та популяційні методи розрахунків фахівець з водних біоресурсів та аквакультури повинен уміти:

-       Дати оцінку місцю гідробіології в системі біологічних наук, її ролі у господарстві

-       Застосовувати методи гідробіологічних досліджень

-       Оцінити вплив факторів зовнішнього середовища на життя ідробіонтів

-        Визначати основні фізико-хімічні властивості води та донних накопичень і їх значення у житті водних організмів.

-       Оцінити умови існування організмів в товщі води, розподіл гідробіонтів в залежності від структури та динаміки водних мас та пристосування організмів для існування в товщі води

-       Оцінити особливості існування в нейстоні, нектоні.Пристосування гідробіонтів до активного плавання в товщі води.

-       Визначати основні зони бенталі в морських та прісних водах та оцінювати життєві форми населення бенталі

-       Визначати вплив факторів зовнішнього середовища на населення бенталі.Курс

АКВАКУЛЬТУРА ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ

Дисципліна «Аквакультура природних водойм» відноситься до професійно-практичного циклу ВО рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Вивчення цієї дисципліни дає змогу майбутнім фахівцям оволодіти знаннями що до технологічних вимог які ставляться до рибогосподарського використання природних водойм, а саме річок, озер та водосховищ, оволодіти методами спрямованого формування іхтіофауни, біотехніки вирощування риби в цих водоймах.

В результаті вивчення дисципліни « Аквакультура природних водойм» студенти повинні знати:

- методи інтенсифікації рибництва;

- технологію годівлі риб;

- технологію штучного відтворення різних видів риби;

- оптимальні умови для природного і штучного відтворення рибних запасів, збереження біорізноманіття, розширення ареалів риб шляхом їх інтродукції та акліматизації.

Після вивчення дисципліни , студенти повинні вміти: 

- оцінювати придатність водойм для використання в рибогосподарських цілях;

- характеризувати об’єкти рибництва та особливості вирощування риби;

- володіти методами спрямованого формування іхтіофауни шляхом інтродукції та акліматизації промислово-цінних видів риб;

- володіти біотехнікою вирощування туводної риби;

 - володіти технологіями вирощування риби у ріках, малих озерах та водосховищах;

- здійснювати наукове обґрунтування створення спеціальних товарних рибних господарств і режиму їх експлуатації.

Курс

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Навчальна дисципліна «Біологічні основи рибного господарства» відноситься до природничо-наукового циклу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є базою для подальшої підготовки фахівців за напрямом «Водні біоресурси і аквакультура» .

 «Біологічні основи рибного господарства» являють собою фундаментальну біологічну дисципліну яка базується на знаннях отриманих у процесі вивчення з гідробіології, фізіології риб, годівлі, генетики риб, загальної іхтіології, біохімії та інших, що дійсно пов’язані з рибництвом.

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами цілісної системи знань з основних питань біології ведення рибогосподарської діяльності .


Курс

Генетика риб

Дисципліна « Генетика риб» передбачає формування уяви про спадковість та мінливість, та каріологію риб. Приділяється увага вивченню матеріальних основ спадковості, закономірностей еволюції хромосомного апарата і механізмам спадковості якісних і кількісних ознак у промислових риб. Вивчаються універсальні закони спадковості і мінливості справедливі для всіх організмів, методи генетики, що застосовуються до біологічних досліджень в біохімічній генетиці риб і аналізуються шляхи використання цих матеріалів в ембріологічних, популяційних, еволюційних і селекційних дослідженнях. Особлива увага приділяється індукованому гіногенезу, гібридогенезу, та його використанню в генетиці риб, гібридологічному аналізу та типам схрещування. Вивчаються цитологічні та молекулярні основи спадковості, хромосомна теорія спадковості, модифікаційна та мутаційна мінливість, генетика популяцій, біометричні методи досліджень, генетичні механізми формування статі, цитологічні основи законів Менделя, успадковування якісних морфологічних ознак у риб.

 


Курс

Рибінспекція

Мета та завдання навчальної дисципліни «РИБІНСПЕКЦІЯ»

Навчальна вибіркова дисципліна «Рибінспекція» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки дисциплін для спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».

Дисципліна «Рибінспекція» вивчає питання законодавчої бази галузі рибництва, організації виробництва на законних засадах та контролю ведення галузі. При вивченні курсу  розглядаються питання сучасного рибогосподарського та природоохоронного законодавства, відповідні нормативні документи, що регламентують ведення рибного господарства в Україні.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 180 годин, в тому числі: лекцій – 30 годин, практичних – 30 годин, самостійних – 120 годин.

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

–      Що таке рибогосподарське та рибоохоронне законодавство;

–      Якими нормативними документами воно регламентується;

–      Значення законодавчої бази у галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів;

–      Які державні органи влади регламентують та контролюють роботу галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів в Україні.

 Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

–        Дати характеристику рибогосподарському та рибоохоронному законодавству;

–        Визначити роль і значення нормативної бази в Світовому та державному виробництві продукції аквакультури;

–      Використовувати нормативну базу при інспекції галузі рибництва та охорони водних живих ресурсів в Україні.

Вивчення дисципліни «Рибінспекція»  базується на знаннях одержаних студентами при опануванні наступними дисциплінами навчального плану – «Екологічне інспектування», «Правові аспекти екологічного аудиту», «Методи та засоби екологічного контролю», «Економічна відповідальність за екологічні правопорушення», та ін.

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є залік.

Дисципліна «Рибінспекція» буде використана при підготовці дипломних проектів.


Курс