Сайт е-навчання кафедри Водних біоресурсів та аквакультури

Навчальна дисципліна "Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб"відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності 207 «Водні біоресурси  та аквакультура», РВО – магістр.

Метою курсу "Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб" є вивчення особливостей розвитку та відтворення у природних та штучних умовах осетрових та лососевих риб.

Після закінчення курсу студенти повинні знати:

·      Таксономію, біологію та поширення осетрових риб Азово-Чорноморського басейнів

·      Особливості проектування підприємств з відтворення осетрових риб

·      Промислове відтворення осетрових риб на основі управління сезонністю розмноження

·      Роботу з виробниками

·      Формування ремонтно-маточних стад

·      Культивування живих кормів

·      Санітарно-профілактичні заходи

Студенти, що освоїли курс, повинні вміти:

·      Здійснювати вилов і транспортування диких виробників

·      Отримувати зрілі статеві продукти, здійснювати запліднення та інкубацію ікри

·      Вирощувати личинок та молодь

·      Здійсеювати еколого-морфологічне та етолого-фізіологічне експрес-оцінювання життєстійкості личинок та молоді осетрових риб

·      Здійснювати випуск молоді у природні водойми

·      Здійснювати мічення

·      Здійснювати раннє прижиттєве визначення статі та стадій зрілості осетрових з використанням УЗД

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є іспит.

Дисципліна «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб»  буде використана при підготовці магістерських робіт.


Навчальна нормативна дисципліна «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси», 8.09020101, рівень підготовки – магістр.

Метою курсу «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб» є вивчення системи теоретичного обґрунтування сучасних технологій ведення аквакультури і перспектив розвитку методів штучного відтворення гідробіонтів. Вивчення сучасних технологій штучного розведення гідробіонтів передбачає наявність у студентів базових знань по зоології, фізіології риб, біохімії гідробіонтів, гідробіології, цитології, генетиці і екології, та базується на знаннях, які були отримані студентами при вивченні таких дисциплін, як „Фізіологія риб”, „Рибництво у ріках та озерах”, „Ставове рибництво”, „Біологічні основи рибного господарства”.

Загальний обсяг навчального часу визначається робочим навчальним планом та становить 162 години, в тому числі: лекцій – 30 годин, лабораторних – 30 годин, самостійних – 102 години.

 

Після закінчення курсу студенти повинні знати:

-     біологічні, біохімічні та фізіологічні особливості гідробіонтів - основних об’єктів аквакультури, у порівняні із наземними тваринами;

-     теоретичне обґрунтування забезпечення життєдіяльності риб за умов штучного розмноження, розвитку, росту, живлення, поведінки, чисельності і продуктивності; фізіолого-біохімічні особливості їх природного і штучного відтворення

-     закономірності накопичення і перетворення речовини і енергії рибами в різні періоди життя;

-     теоретичне обґрунтування вимог до абіотичних та біологічних факторів водного середовища на різних етапах онтогенезу гідробіонтів;

-     сучасні напрямки розвитку технологій інтенсифікації рибництва.

Студенти, що освоїли курс, повинні вміти:

- використовувати закономірності впливу на риб екологічних факторів водного середовища;

- обґрунтувати необхідні складові елементи продуктивності кормових гідробіонтів і методів її формування щодо біологічних особливостей об`єктів рибництва,

- ефективно застосовувати в рибництві окремі теоретичні складові будови і пристосування до існування риб у воді.

Контроль поточних знань виконується на базі модульної системи контролю. Підсумковим контролем є іспит.


Дисципліна «Охорона гідробіоресурсів» базується на знаннях дисциплін фундаментальної та професійної підготовки: загальної та спеціальної іхтіології, біології хордових, гідробіології, екології тощо. Отримані знання з дисципліни «Охорона гідробіоресурсів» будуть використані при подальшому вивченні дисциплін в рамках курсу підготовки бакалаврів: «Розведення риб», «Основи марикультури», «Рибництво в ріках, озерах і водосховищах», «Ставове рибництво» та ін.

Особлива увага приділяється вивченню основних законодавчих актів, які стосуються охорони рибних ресурсів, безхребетних та водоростей; встановлення закономірностей розповсюдження водних живих ресурсів з особливими режимами охорони; вивченню районів та строків міграцій риб та інших живих ресурсів, які занесені до Червоної Книги України; оволодінням знань щодо засобів та технології вилову рибних ресурсів, водоростей, ракоподібних та молюсків.Навчальна дисципліна «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» - відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», рівень вищої освіти – магістр. 

Метою вивчення дисципліни «Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів» є формування уяви студентами теоретичних і практичних знань з біологічних основ технологій відтворення та вирощування культивованих об’єктів рибництва у тепловодних та холодноводих ставкових рибницьких господарствах. Особлива увага приділяється вивченню біологічних характеристик та сучасних методів відтворення і вирощування основних об’єктів рибництва, технології розведення основних видів риб, технічним засобам і забезпеченню роботи розплідних комплексів, екологічним аспектам експлуатації рибних господарств різного типу і призначення.

Метою курсу «Економічна діяльність підприємств рибництва» є дати  студентам  цілісну  і логічно-послідовну системи знань щодо основ організації бізнесу підприємств рибницта та методики аналізу ефективної діяльності підприємств рибництва за умов ринкового механізму господарювання.

Предметом дисципліни є організація бізнесу підприємств рибництва та процеси, методики які спрямовані на ефективну діяльність рибницьких господарств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати, Ключові поняття системи організації бізнесу;  Методи і принципи організації бізнесу у рибництві; Основні нормативні акти, щодо організації бізнесу в Україні. Студент після вивчення дисципліни повинен вміти: Практично використовувати нормативну документацію щодо оцінки стану економічних умов для організації бізнесу. Самостійно складати бізнес-план рибогосподарських підприємств; Правильно користуватися методами державного регулювання підприємницької діяльності; Застосовувати закони функціонування ринку та поведінки споживачів і товаровиробників; Визначати економічну ефективність бізнесу.